Regelingen en procedures

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse regelingen en protocollen zoals deze gelden binnen de scholen van AURO en kunt u deze documenten ook downloaden.

Klachten en meldingen

Klachtenregeling

Onderwijs is mensenwerk en waar mensen werken, kan er soms iets misgaan. Vaak is er sprake van een misverstand of miscommunicatie. Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Aarzel dan niet hierover in gesprek te gaan met de leerkracht of de directeur van de school. 

Er zijn verschillende soorten klachten:

  • Klachten van onderwijskundige aard, bijvoorbeeld over de methode die gebruikt wordt, aanpassing van het programma, toetsing en beoordeling.
  • Klachten van organisatorische aard, bijvoorbeeld over vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, de inzet van ondersteuning.
  • Klachten over ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksueel overschrijdend gedrag.

Mocht het niet lukken om tot een passende oplossing te komen, dan kunt u terecht bij de interne en/of externe vertrouwenspersoon. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij het bestuur van stichting AURO of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Meer over de klachtenprocedure en waarvoor u terecht kunt bij de vertrouwenspersonen leest u in de Klachtenregeling van Stichting AURO.

Download klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is van toepassing op medewerkers en personen die in een werkgerelateerde context activiteiten verrichten voor AURO en een vermoeden van een misstand willen melden. De regeling beschrijft hoe het in zijn werk gaat wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. 

De regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van melders en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling en de Integriteitscode.

Download klokkenluidersregeling

Integriteitscode

De integriteitscode is van toepassing op de medewerkers, de bestuurder en de raad van toezicht van AURO. De code bevat regels en kaders die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur van de organisatie. Meer specifiek gaat de code in op het voorkomen van belangenverstrengeling, het aannemen van giften en geschenken, nevenfuncties, reizen en excursies, gebruik van voorzieningen en het melden van de situatie die in strijd is met de code.

Download integriteitscode

Interne en externe vertrouwenspersoon

Interne vertrouwenspersoon

Elke school van AURO heeft een interne vertrouwenspersoon. Hier kunt u terecht als zaken anders lopen dan u wenst. De vertrouwenspersoon, ook wel respectcoördinator genoemd, is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Hij of zij zoekt wel samen met u de juiste weg om de klacht te bespreken. De contactgegevens van de interne vertrouwenspersoon staan vermeld op de website van de school en in de schoolgids.

Externe vertrouwenspersoon

Ouders, leerlingen, medewerkers en externe partners die diensten verrichten voor een school of voor AURO kunnen ook bij de externe vertrouwenspersoon terecht als er sprake is van ongewenste omgangsvormen.   

De externe vertrouwenspersonen voor de medewerkers als de ouders is werkzaam bij Kwadraad (telefoon 088-9004000).  De externe vertrouwenspersoon voor AURO is Karin van den Heuvel: k.vandenheuvel@kwadraad.nl of 06-40894202. 

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur van AURO en heeft een geheimhoudingsplicht, tenzij sprake is van een vermoeden van een zedendelict of vermoeden van kindermishandeling.  

Toelatingsprocedure, maatwerkoplossingen en ordemaatregelen

In dit document leest u hoe wij, volgens de gestelde kaders in de wetgeving, omgaan met de toelating van leerlingen, maatwerkoplossingen en welke ordemaatregelen we hanteren op de scholen van Stichting AURO.

Download