Als lid raad van toezicht van Stichting AURO draagt u bij aan de doelstellingen van de Stichting AURO vanuit uw eigen expertise, ervaring en netwerk. Vanuit een integrale blik levert u een constructieve en positieve bijdrage aan de open dialoog, zowel binnen de raad als met de directeur-bestuurder en de andere betrokken gremia. U bent een onafhankelijke en kritische denker die oog heeft voor de verschillende belangen en die zich verbindend opstelt in de rol van toezichthouder, werkgever en sparringpartner.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en een stagiair. Vanwege het aflopen van de tweede termijn van één van de leden en gelet op de samenstelling wordt in het bijzonder gezocht naar een lid raad van toezicht met financiële expertise, die de rol van commissievoorzitter kan vervullen van de financiële /audit commissie.

De samenwerking tussen raad van toezicht en directeur-bestuurder kenmerkt zich door een sfeer van openheid en een respect, waar het bevragen en duiden van informatie hand in hand gaan met reflectie en inspiratie.

Functie-eisen

Specifiek profiel voor het lid financiën:

  • Gedegen bedrijfsmatige en financiële kennis blijkend uit ervaring als bijvoorbeeld financieel directeur, controller of accountant.
  • Kennis van bekostiging binnen het onderwijs en/of overheidsfinanciën geniet de voorkeur.

De raad van toezicht heeft de volgende taken:

  • Het uitoefenen van toezicht, onder meer op het strategisch en financieel beleid, waarbij de raad zijn toezicht zodanig inricht dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder en optreden als klankbord.
  • Het nemen van statutair voorgeschreven beslissingen.
  • Het functioneren als werkgever voor de directeur-bestuurder.

De leden van de raad van toezicht zijn enthousiast voorstander van het openbaar onderwijs. Zij weten wat er speelt in de samenleving en kunnen dit vertalen in visie en strategie voor de stichting. Zij hebben de beschikking over een relevant netwerk dat zij kunnen inzetten voor de stichting. De huidige leden van de raad van toezicht beschikken over expertise op het gebied van onderwijskwaliteit, medezeggenschap, politiek/bestuurlijk, governance, juridisch, arbeid- en organisatie. Naast financiële expertise is kennis van ICT  (en datakwaliteit) ter aanvulling welkom.

De raad van toezicht vergadert  vijf- tot zesmaal per jaar. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. Dit kost naar schatting acht uur per vergadering, inclusief de vergadering. Daarnaast neemt de voorzitter van de financiële commissie deel aan de vergaderingen met het bestuurskantoor over de financiën en wordt er verwacht deel te nemen aan werkbezoeken aan scholen en overleggen met bijvoorbeeld de GMR en stakeholders. Daarnaast kan incidentele tijdsinzet nodig zijn. De leden van de raad van toezicht zijn bezoldigd conform de richtlijnen van de VTOI en zijn bereid zich bij- en na te scholen ten behoeve van het toezichthouderschap.

De populatie leerlingen en medewerkers van AURO zijn divers en de raad van toezicht wil daar een afspiegeling van zijn. Bij gelijke geschiktheid van de kandidaten geven wij de voorkeur aan de persoon die de diversiteit van de raad van toezicht versterkt.

Het lid wordt formeel benoemd door de gemeenteraden van Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen, op voordracht vanuit de stichting.

Indien u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen per mail via rvt_st_auro@outlook.com.

Wanneer u wilt solliciteren dan kan dit via rvt_st_auro@outlook.com voorzien van uw CV en motivatie.

Telefonische inlichtingen bij de voorzitter van de raad van toezicht, Patricia Huisman, 0651083049.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Het openbaar onderwijs in de regio Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen bestaat uit negen scholen voor basisonderwijs met in totaal  2000 leerlingen en 200 personeelsleden. De scholen worden gekenmerkt door verscheidenheid. De buurt, omvang en leerlingenpopulatie verschilt van school tot school.